Commit cf1eba4d authored by Sudeep Kanav's avatar Sudeep Kanav
Browse files

Added rating file. moved to new dev tools.

refs 3177
parent 7906e9fc
AF3MiraUIActivator.java 89ec8db8dc42f623822dfd1ba77c77c38b8ed3a4 GREEN
MiraContextMenuContributor.java 8d9252e5b6fbad83664f959740760ac6ef3e6f47 GREEN
package.html a62b8e717ab2a545eb85d8920040a55adaf4ffbe GREEN
.ratings 4f974d7bd00f16eaa32bb7acaa473873b2f8a303 GREEN
ConnectExternalRelationToComponentAction.java 74b7001f025b04fd1d499a2710cc7302007a7776 GREEN
ConnectIBScopeToComponentAction.java 62fdf68df3b9281ac436228e6192264782366fdb GREEN
ConnectInterfaceBehaviourScopeToComponentAction.java b462f91da8bc0ab8018de6001a5a8c6c86c8a0ff GREEN
ConnectUseCaseConditionToComponentAction.java 608b7f60edcf3f304e244ba68426b05a24ab3245 GREEN
ConnectUseCaseInputsToInputPortAction.java 63a2f0e79deaefb35b89e4a3fb4a2bd0e67fa40a GREEN
ConnectUseCaseOutputsToOutputPortAction.java fb37bab54b5710a69d0caee81a829460ac5c1983 GREEN
ConnectUseCaseScopeToComponentAction.java 5db0f051cb5686579ad658a8961cb7edfc5eca17 GREEN
ConnectUseCaseToPortsActionBase.java a053be9faa1ad2cf9fa3e6e32193b9492024456a GREEN
ConnectUseCaseTriggerToInputPortAction.java c9ba5b0fbd684c5d8f9d3de30b51bf3f3fb046d6 GREEN
ConvertRequirementAction.java a4625295ea0ce3a6d0b8d88260ab53be94265908 GREEN
CreateFormalSpecAction.java 9e9e782b83093fa38de532214468c1c3ad825a84 GREEN
CreateGlossaryEntryAction.java 1d4db622adc0bcec8de616bd9d5112a60fb093ec GREEN
CreateRefSpecAction.java 514d8be86f31bf9ce801c2fb86a6223b6b75082b GREEN
CreateRequirementSourceAction.java 9f13d860234985382fd8fa79a89ebec86301cc6c GREEN
DeleteRequirementSpecificationAction.java 83e3e0e1a83feb51a9a868a1cc0a40289139e37f GREEN
ExportImagesAction.java 1de6b3d93f627d62148f7bdfff4a8779d65f13fd GREEN
ExportReportAction.java 6addd178cb4126bac2680d3069cb0e65521bba29 GREEN
ExportSpecificationImagesAction.java 627df10e96e9c6b2ad765eb6a1107e6bc0b9f86d GREEN
GenerateSignals.java 9bac4c3763762b098e7e5ed2654b29f8d3d07e6b GREEN
ReviewAction.java 5453b285794736ec03d16779df19e79f957558cb GREEN
SetActorAction.java 8d8e7bad05020c6f70e37d581daaf3624ad9baa9 GREEN
ShowHierarchyAction.java 52c37e3b345b015045db0e8ca823e1c36f19022f GREEN
package.html fcb91fa862883762dbeb2c1e7d6ec8501af5b3c2 GREEN
.ratings d85df2391ebac7b4b140f71139157a6e7e4fc5e9 YELLOW
AuthorConstraintUI.java 1cc1a0d0c81262543db6479a2ec833d68a280af9 YELLOW
CheckListReviewConstraintUI.java 0093e296da127f4902c1b3ecc79c5403c7739789 YELLOW
ComponentExistsConstraintUI.java bde57797c41ce7ffd0da58c922e1dd9e049aeb17 YELLOW
ComponentNameMeaningfulConstraintUI.java 349349dd5b8325ee94e5ade4731d60ac078c1679 YELLOW
ComponentToRequirementTraceExistsConstraintUI.java 2c16acbc0f15e73268161383bd6adffdf8eb6687 YELLOW
DescriptionAndOrConstraintUI.java db6980a9c5ed108a64f0a93190b1eb7ac828dd5d YELLOW
DescriptionConstraintUI.java 1548a018e88587a90011144aacb3d8868da1f7df YELLOW
FunctionalReqsHaveOneNonFunctionalReqUI.java 55a7d0623637c2a188c49f0a45d62d69641b3f7d GREEN
GlossaryTermDefinitionConstraintUI.java 27b7d4cb57c8a5e8c93fd8cdc944637ecd85a36c YELLOW
IDConstraintUI.java cfc887e93484cbf2200cf37f59d938bb134b04ff YELLOW
IdentifiedInputOutputDefinedConstraintUI.java d83600056a5a1ec8ea2802fae207d1f678148aa1 YELLOW
MultipleAspectsConstraintUI.java eb88edbb2f28211726aa2107b5fb56ef1ea6031d YELLOW
NameConstraintUI.java 26bea3e35a4b7671e5a28fc39617fb472e1d685c GREEN
NonFunctionalReqsHaveExactlyOneFunctionalReqUI.java 599866444dd3d1da001b976d7d3edbcd49b1f8e8 GREEN
OnlyOneSILConstraintUI.java 50d046e4454d860111e76fd5d7a8d0dc83056c8b YELLOW
ParameterTypeConstraintUI.java a49d776fa6b5978eae88a9aa0210f4a9839b3b26 YELLOW
RationaleConstraintUI.java d0e422a33545cd83c8a3ae57092ae7990eb2db35 YELLOW
RequirementContainsTestSuiteConstraintUI.java d2a9292fcb33da5c49c25bfa4415d7039c52c647 GREEN
RequirementExistsConstraintUI.java a6225fb0d259e00ae76d13ca3a904741d6d4e106 YELLOW
RequirementImplementedCorrectlyConstraintUI.java ffce803ac12920e40997cd0a93f341f67cf9c41f YELLOW
SignalConstraintsUI.java 4c2c26693d866c8b18caafcfe93ada232bfc21d6 YELLOW
SourceConstraintUI.java e701d194494b9c43f8fe63d68cf74e0bbfc37472 YELLOW
TraceConstraintUI.java 2947e60ee9c04921ac386f0fb99a04527018bf5c YELLOW
TraceNotEmptyConstraintUI.java db7ad6ad16e1dd2d80301e275a9a8697aa202fb8 YELLOW
.ratings ee69a0a8d7b57d08eca41f1567626ba536a81f6f GREEN
ActorDialogEditingSupport.java 767f2674e4223111ad2101a8fb55506a90f5847c GREEN
ActorMultiSelectEditableDialog.java c21424f91360ecff855f42ab97870437d4540f43 GREEN
ActorNameValidator.java 214fbaecc3f2780120dc933a761a7d5cbde673ee GREEN
ComponentEditingSupport.java 7fad77392cbd90044e47c70bf3d0c76b9051ade6 GREEN
ElementTreeDoubleMultiSelectDialog.java 8a7be79e7f5c2d28f58a380971159afd336548e7 GREEN
ElementTreeDoubleMultiSelectDialogGUI.java c555faf849eabd614d0660e09179236f1050f82f GREEN
ElementTreeMultiSelectDialog.java 1d169ecc21d90d209e22ed195c48108fff99f38f GREEN
ElementTreeMultiSelectDialogGUI.java c198f7e17f1a5bef4d16fef941827f5c6a841883 GREEN
ElementTreeMultiSelectEditableDialog.java 4cbbd98e82742f259a9c39f0d8d7a85bc2126896 GREEN
ElementTreeMultiSelectEditableDialogGUI.java 965e394881407a736ea1b4ada84d6713e9ccff1d GREEN
package.html bba5625edefd5426de1412b53e3b99c666bb512e GREEN
.ratings 17f1ece868667697db6ba3675ebc91b52cc60a08 GREEN
AnalysisEditor.java 1957f3916377d405059f61edaacdf3a0a975b0eb GREEN
AspectEditorBase.java ab8a9719bbf0fa59c635f609a2aa7dff519a4f81 GREEN
CheckListEditor.java d1ee0d15e91d500dd9265147fc1e41a19edb52b1 GREEN
DateToStringConverter.java 383f0905e6b2362af24e2bec5ebbc3a916f5f409 GREEN
DerivedRequirementEditor.java 8c6dcc8e9dd1efde43dc16fa6efb888065c3fe1d GREEN
FormalSpecificationTreeContentProvider.java 0abb392df6a20908d591bf792868be9da13fd063 GREEN
FunctionalRequirementEditor.java ee578be7a5700b1ae2775f5118c332ee8252e4f2 GREEN
InterfaceBehaviourAspectEditor.java 433e58b3ec2557dec4abee3b80eae30d1bebfe50 GREEN
InterfaceBehaviourEditor.java 46ba86a71f1c53dbd5ed0b9fcede3f9fd5cce4fd GREEN
InterfaceBehaviourSectionExtension.java 885dc5c428dfb4153e412afa2a6d671d2178d0bc GREEN
InterfaceEditor.java 599d061bfb836d0f567ee99f44534bbd141728ac GREEN
ModeDefinitionEditor.java 0f8301d5ab2b7f624a4bba9637fe6d34dc27e2d1 GREEN
OtherEditor.java 327daca054b5b3045432e85a8b7c04d3071934e3 GREEN
ParameterDefinitionEditor.java b69bd0506b5d2cc89c7fe1a6b120c280978edc65 GREEN
RequirementEditor.java a37d47161ec34b8558f0cd0fcc0935b9f576d2b9 GREEN
RequirementsContainerEditor.java 20899ccb93fbaba1a213e12eb2630fde078c6fec GREEN
RequirementsPackageEditor.java ee7b573ad5e72b3c34623e5c15f97cfa12af3600 GREEN
SafetyLevelSectionEditor.java 06bbfcda1d231d29c9dd8eb055dfccda8fc1c32f GREEN
ScenarioEditor.java 7ec217012355c4461a7d0ccbc0ddb3154c63a1a4 GREEN
SignalDefinitionEditor.java cbadc78d8fa3f8e982269e36a25d62584b6646dc GREEN
SignalRequirementEditor.java 4b6cdee4edcd1c93b029174f15db0abb6fcf86ad GREEN
SignalsViewer.java ddadbd9eaccecc7f141bacb60997fb8ea22ec6eb GREEN
StringToIDValidator.java 03016c0eba4ff786ce77bd36f9f707c59d31d5b9 GREEN
TimingRequirementEditor.java 6bb84a6a1ae697b0c5bdd0ddb8855ed6ceb7c1be GREEN
TracesEditor.java c1adefe1a4ebc738f02b2cc1c84f7c3713837273 GREEN
UseCaseAspectEditor.java 0181b189beac100bb4a83c742fb69b8aabd25fa2 GREEN
UseCaseEditor.java 567333b3336eb5fe689552e307c2d4f36db53b44 GREEN
UseCaseSectionExtension.java 8491539d31610c540c5077f44343e5d50e1bb73b GREEN
package.html cdb3afddb0dbb6fc97560b66cc8b3b204a90c502 GREEN
.ratings 8cb9004a239e8fa11f0052580168c15d93a056a8 GREEN
ContextElementEditorBase.java 4b7337e5a67e309719042a282c48753c51bb7ccf GREEN
ContextElementOtherEditor.java aab83d96aaf6d86c3457f084ecddecd30ffc7466 GREEN
ContextElementStringValidator.java 02a3a65fa16cb171efe282c65d0128002b372799 GREEN
TrimStringConverter.java 08d4ac537923134f2c9652934b4987336c7e1042 GREEN
WordElementEditingSupport.java 58b143700a1e06ae371b599117118a6bb2aed936 GREEN
.ratings de058fd1823c0538ed260c31d0263d19f7aecf65 GREEN
ExternalRelationSection.java 032aa946300cce86ebf3aa3aa775cfaf9490b9ff GREEN
.ratings 8a7eef121ffea9437a720d86a0f140460bdebc00 GREEN
GlossaryEditor.java 77e5de5e37cc17942bfb61a1fb94fbbe4730ce7b GREEN
GlossaryEntryEditor.java fb1f56cd387d18a7deb0e618ed30dbe491cef271 GREEN
GlossaryOccurrencesComparator.java cf440f5fb300c6b3dcc9038707db6d9dc4b0327b GREEN
GlossaryOccurrencesEditor.java 15591c42d4866266d8e76555a13277f837ff8d3a GREEN
GlossaryOccurrencesLabelProvider.java 2905f711e9396a138ff746b8b01853f0ff731ce5 GREEN
Levenshtein.java 70a04a80b3cf10441ec3d93062cdf8703007c3ec GREEN
package.html 6485f53a1dbd8b130e758d2317a9dd962fb31c4f GREEN
.ratings d500fcdafeca28104c72cbdd9497cb532f2e28bc GREEN
AnalysisToWordRuleConverter.java 2dd737fa427b37d2e10b80b874efe101db4b4c82 GREEN
ConnectionContentAssistProcessor.java 7c0fb4f0b8a18b4fc4845d6d6f69d304fdc153b9 YELLOW
ConnectionHighlightColorConstants.java b7525df30d7e90f9c1ef5cf976b45ee8f8e218f7 GREEN
ConnectionHighlightConfiguration.java 16b03e4b6349d7ca96a374890ad5a5c2e9be3e90 RED
ConnectionHighlightScanner.java 52189839b457effd8a5f02c0929d5c1fdfcb30d0 GREEN
ConnectionHoverInformationControl.java 0742e6e7b4c8753bd13518517da2c6343b55eeaa RED
ConnectionTextHover.java c2b5bc4b4b540ea3822d38e19b4ea69a779fb32a RED
ListToWordRuleUpdateStrategy.java a8bdf7fb89a4063bc9108f1de91cd40135374958 GREEN
MiraWordRule.java 05f07ac6247a761ced3147c4e4413c7d20e25a85 GREEN
ScannerManager.java 050ded4383c0d53b8d216bf56e0b21ba8ffcb35f GREEN
.ratings 75c4ecd05116d97df7743b0f1166cab14b741c23 GREEN
ImageBox.java e918365239d2db7782920ce7b43635c50f908469 GREEN
ImageSection.java 7c6738f8dacfc0c70fa84be0c9fec8c25d5beacb GREEN
.ratings 689ad5d18fa3594d4ccbc7fe2c664cec320ef5ef GREEN
OverviewComparator.java b278ddd0e0a5f08c09f101e3c29071684ec0a142 GREEN
OverviewEditorBase.java ba0fbd95f582688143b7c03d618e4c3a8ec477e0 GREEN
OverviewLabelProvider.java 62316c836265cae12107d8dd18faf057dcfc2fbc GREEN
OverviewTreeContentProvider.java 0c4af540eb9ee96880525646106fdcb43ac7aa69 GREEN
.ratings 66185316d4d871a9f3cec181291e27e7f6f6e04b GREEN
RelationSection.java 0cfbabd9225b9d15cad7227d05e937f2e6060ce0 GREEN
RelationSectionOverview.java 8af0d1aa490e6200e86184f9ed760c1bd43978c9 GREEN
RequirementRelationStatusNameValidator.java 426cb625dafc146e925ae8e223adb7ba3d771662 GREEN
RequirementRelationStatusSelectDialogEditSupport.java 4313944550f2b63d876c7dced9ae5e43fe3604bf GREEN
.ratings a2caac7aba4d4dfd348d084bc0b5c5c3eb172220 GREEN
EmailAddressEditingSupport.java 9b1f2c0be706e089ae37c31969b76e5377f3685f GREEN
ExternalSystemEditor.java c4567b5d627f580ff6819f8ce3e34e1a24152b8a GREEN
FilePart.java 99e2ec638e77ea5a7d9b5c4daae7d21f57784e29 GREEN
MobileNrEditingSupport.java 81c03613ae123b4b9968172c3366949d58646a3f GREEN
PersonNameEditingSupport.java 066acfe6699577b93d5d1eab498765efd61ec848 GREEN
RequirementDocumentEditor.java bece94413fb8688d2c2cccdc8af44d3dd53318a3 GREEN
RequirementSourceEditingSupport.java ab0add3b0981c331de5bf98cb79bd65ef78264b6 GREEN
RequirementSourcesEditor.java 69a70ae7d66ca2ee5e4aee99c239468eef471055 GREEN
StakeholderEditor.java 2a68698521d6d37879e1db443a317bf63a4ce014 GREEN
TelephoneNrEditingSupport.java cbbea08ca2a6b731ac9aa35f38a0eab24d7f0ecc GREEN
.ratings fbd229cf77cd3a91f77f2d336207e916d5e8e1a3 GREEN
AnalysisEditorBinding.java 3960e7be7490c8534d9cc1d1388145f41b605713 GREEN
AspectBindings.java 7dd95a2fa3456b4d29ab64bca13afb2def9d40a6 GREEN
CheckListEditorBinding.java b5e0bdbb822b5444c434872a4225a522585a84ce GREEN
ExternalSystemEditorbindings.java 4404fd78a73f9acfce761a05e55b802c418c468a GREEN
GlossaryEditorBinding.java edb76228a54018bef99a923600d6e26eccbdb76e GREEN
GlossaryEntryEditorBindings.java c06df303441673923c3f3df656b8f0ba6d393447 GREEN
GlossaryOccurrencesEditorBinding.java 4f91034e26f81e00f0c4b27304678977db9dd5bd GREEN
InterfaceBehaviourEditorBinding.java 34f9f548155c63e8c5bc98230635585235f6d255 GREEN
OtherEditorBinding.java 88a5fd2ab9536af2410bc3fe312ec74d32618655 GREEN
RequirementDocumentEditorBindings.java f87823f59add86f06002298db850a6622d6337db GREEN
RequirementEditorBinding.java 2f680bd6cba7458fb67040b7d336e2501810c8e7 GREEN
RequirementSourcesEditorBinding.java 75ec38321327edc4ad3de5f4e4b5ccccf9bb114c GREEN
RequirementsContainerEditorBinding.java 8c279abe53e6406687ca728a93c93c88c90c7f07 GREEN
RequirementsPackageEditorBinding.java 29224fa869ef1a1127be222a6f20e95108ed25ae GREEN
ScenarioEditorBinding.java d06e6d711303f6a49696264f3fb20cf0e7012ad8 GREEN
SignalRequirementEditorBinding.java f6b87b1b178da54a10696f1db64d5bf06c4ae63c GREEN
StakeholderEditorBindings.java bd19a1cf9a24f66573d1229912b30814fbcdd52d GREEN
TracesEditorBinding.java 871e8c49969b8b5c1a47bd0fdf199818ee255130 GREEN
UseCaseEditorBinding.java 91536f302ff758a1dd490d56dd6b289ec7d4daa3 GREEN
package.html a689159c6f9801a88676affe33f9c2e6fef74f49 GREEN
.ratings 49fe123b027c2a0813780b98cef329301f3f9f1d GREEN
ActorHandler.java ff30de47db2bc5f8ba194cab70687c8d4a82cfa8 GREEN
AnalysisHandler.java 61b2cef47270199122bbabf585dc8a674971c86a GREEN
AspectHandlers.java e40f9a5632d3226488e84d7935d0a87a354d3fcd GREEN
ExternalSystemHandler.java d19aaa7c85b5e0943ad26a5d4c00e8dc980199d8 GREEN
GlossaryEntryHandler.java a98692370004a7a87dab9836a5cc8cda7b448896 GREEN
GlossaryHandler.java 2b7cde28af87e3625c20b8e001092a97051d8ecc GREEN
InterfaceBehaviourHandler.java b9fb618b902d329510584652028b284c9db841ac GREEN
RequirementDocumentHandler.java 27c729caf08f2a14dbf3d7f314df85838e9c8362 GREEN
RequirementHandler.java dd1d62108df00174fd38f594e14383bc0d1085dd GREEN
RequirementIdComparator.java 65aed3e31b8bc2f179035b0a596f18ae55f3838c GREEN
RequirementRelationStatusHandler.java 8e203aa636dabc2ee1a0563812c03a41cbbc6f99 GREEN
RequirementSourceHandler.java 9391e4feea3771926b022c56b2977e27c54ad8ef GREEN
RequirementSpecificationHandler.java b82c5639e87f6df0b750878c82c1f5c6a34d98a8 GREEN
RequirementsContainerHandler.java 7dea1cdebbfaac5c3d7efd66e71f78f4fed0c4a3 GREEN
RequirementsPackageHandler.java 10034471f5864db0f6da9282878f37c1deaa98f7 GREEN
ScenarioHandler.java 615494f2e0f88101a2fb750665372fa4908e8e29 GREEN
ScenarioStepHandler.java bc8ca21e8dbc6865e1591ec695639b7cf239b223 GREEN
StakeholderHandler.java ceeb2b20a37a0203dd5677720afc02fb683406ef GREEN
TraceHandler.java 071838a849ab080699b3be107d6bd9deeff83a6c GREEN
UseCaseHandler.java 878b7ebe1a707289f47aad65476c98982d0b54be GREEN
package.html e045ffe58a3f58e65f32cfc09d9f60c4716f4b4b GREEN
.ratings 0ef90b17a86f4d088bf256e75f3dc42281a460d4 GREEN
ContextUtils.java dea343d32f40d6d6eb1477353f85814c3d43c895 GREEN
HighlightUtils.java 70f47fec92045ff56b5fc0989f95a11193f383f6 GREEN
ImageUtils.java c9ff4928c3224a35dafb223f09806f5639fbeff7 GREEN
ListenerUtils.java 28e0a10d0a072c9a32b776edb17fe3a532622e2c GREEN
MiraLayoutUtils.java b4e62909529f413614f29df66001ec9452d434d6 GREEN
ReqSelectionDialog.java 734ba349ed14367979dd84557641e8d2927978db GREEN
RequirementDocumentFileUtils.java aeb6d53cfc5c67a6732f8972006b9ab32201f0a0 GREEN
RequirementUtils.java a6cab585a182afbef7154682134f3c41efb5778a GREEN
SelectionDialogUtils.java fa8868d1695c34b34e825268e1bf24f9cd92ff3d GREEN
TableColumnUtils.java 10db18e0c38a03233172b2c3fce4a31ce24944f5 GREEN
TableRowIndexMap.java 681d89de343264761e246fd9c2c6faff1516119c GREEN
TableRowSelectionButtonMap.java b9eeed9cad57c383a4e3b13dd36452f7ca15d266 GREEN
package.html 87c00feecaef32e87584c28bf314e0628818b63c GREEN
.ratings 00b92c9215a374d0ff085ca7a26e6f75e30220b3 GREEN
RequirementHierarchyView.java 26f939536ee0311346245456d0baa4e3131f628f GREEN
package.html 186dc9edb84018e62a9ceebc38b7641f16bf90d7 GREEN
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment